Splošni pogoji

Splošni pogoji za prevoz pošiljk Gold Ekspres d.o.o.

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Uporaba splošnih pogojev

(1) Ti splošni pogoji poslovanja za prevoz pošiljk Gold Ekspres d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogodbena razmerja med naročnikom storitev in izvajalcem storitev družbo Gold Ekspres d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec storitev). Vsakokrat veljavni Splošni pogoji s podpisom pogodbe ali drugačno sklenitvijo posla med naročnikom in izvajalcem storitev postanejo del pogodbenih določil in so njen sestavni del v vsakokrat veljavni obliki. Šteje se, da je naročnik storitev seznanjen, se strinja in je sprejel te Splošne pogoje takoj ob oddaji posameznega naročila ali sprejemu ponudbe za katerokoli storitev izvajalca storitev.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka veljavnost in uporabo teh Splošnih pogojev v celoti ali v delu naročnik in izvajalec storitev lahko izključita z izrecno pisno določbo v medsebojni pogodbi ali dogovoru.

(3) Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil, da se tudi prejemnik strinja s temi Splošnimi pogoji in se zavezuje, da bo pridobil potrditev seznanitve in strinjanja tudi od prejemnika. S potrditvijo prejema pošiljke se s temi Splošnimi pogoji strinja in jih sprejema tudi prejemnik.

1.2. Veljavnost in spremembe

(1) Izvajalec storitev si pridržuje pravico, da enostransko in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni te Splošne pogoje. Izvajalca storitev zavezuje le zadnja verzija posodobljenih Splošnih pogojev, ki je na voljo na spletni strani izvajalca storitev www.gold-ekspres.si. S temi Splošnimi pogoji se ima naročnik vedno, še posebej pa pred naročilom posamezne storitve, možnost seznaniti.

(2) Ti Splošni pogoji začnejo veljati dne 3.10.2023.

2. POJMI IN RAZLAGA

2.1. Opredelitev pojmov

V teh Splošnih pogojih imajo naslednji pojmi naslednji pomen:

» Aplikacija« je spletna programska oprema, ki jo za upravljanje naročil storitev izvajalec storitev zagotavlja naročniku storitev.

»Izvajalec storitev« je družba Gold Ekspres , prevoz pošiljk d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana Šentvid;

»Naročnik storitev« je oseba, ki pri izvajalcu storitev naroči katero izmed njegovih storitev vezanih na prevoz pošiljk;

»Pošiljka« je zaključena enota, ki je sestavljena iz enega ali več paketov. Število paketov v pošiljki ni omejeno, vendar se mora navedba števila paketov na sami pošiljki ujemati z dejanskim številom paketov v pošiljki, sicer za razliko izvajalec storitev ne odgovarja. Paket pomeni ovojnico, zavoj, dokument, škatlo, del tovora, ipd.;

»Paletna pošiljka« je pošiljka, katere skupna teža je 60 kg ali več in za katero velja, da morajo vključujoči paketi biti zloženi na transportno paleto. V težo pošiljke se všteva tudi teža palete same. 

»Prejemnik« je oseba, na katero je pošiljka naslovljena in katerega se kot prejemnika navaja na transportnih dokumentih vezanih na pošiljko;

»Storitev« pomeni prenos oziroma prevoz naročnikove pošiljke od pošiljatelja do prejemnika, ki lahko vključuje povezane storitve in možnosti, ki jih izvajalec storitev ponuja.

»Storitev prevzemov« je storitev pomeni storitev, pri kateri izvajalec storitev za naročnika pošiljko na lokaciji za prevzem prevzame (na območju rednih dostav) in jo dostavi na naslov za dostavo. V primeru tovrstne storitve se storitev prevzema obračuna kot običajna pošiljka.

»Volumenska pošiljka« je pošiljka katere teža je manjša ali enaka teži 100 kg, njen volumen pa je enak ali večji od 0,5 m3 oziroma zaradi oblike ali občutljivosti pod njo ali nad njo v dostavnem vozilu ne more biti druge pošiljke.

 »Zaključek dneva« je dokument, ki ga naročnik storitev pred predajo pošiljk natisne iz Aplikacije, kjer ta dokument nosi isto ime.

2.2. Razlaga pojmov in določb

V zvezi z razlago pojmov in določb navedenih v teh Splošnih pravilih je potrebno upoštevati naslednja pravila:

 • navedba izraza oseba vključuje tako fizične kot tudi pravne osebe, razen v primerih, ko to pravno ni dopustno,
 • sklicevanje na osebo vključuje tudi njene predstavnike in pooblaščence,
 • izrazi zapisani v moški slovnični obliki vključujejo tudi žensko obliko in obratno.

3. POŠILJKE

3.1. Dovoljene dimenzije in vrste pošiljk

(1) Naročnik mora zagotoviti, da je vsaka pošiljka v skladu z dimenzijami, ki jih izvajalec storitev določi v teh Splošnih pogojih ali v posebnih pogodbah z naročnikom.

(2) Največja dovoljena dolžina pošiljke je 300 cm, širina je 120 cm, višina je 160 cm in teža je 1.000 kg. Izjemoma izvajalec storitev sprejme tudi večje pošiljke, vendar pod posebnimi pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih ali v pogodbi z naročnikom.

(3) Vse paletne pošiljke morajo biti pakirane na transportni paleti ter zavite v črno stretch folijo. V kolikor palete za paletno pošiljko ne zagotovi naročnik, jo na stroške naročnika zagotovi izvajalec sam. 

(4) Izvajalec storitev hrani pošiljke pri dnevni temperaturi, zato izvajanje storitev s pošiljkami, ki zahtevajo posebno temperaturo (ogrevanje ali hlajenje) ni mogoča.

(5) Izvajalec storitev izjemoma prevzame tudi pošiljke, ki so večjih dimenzij, kot so določene v drugem odstavku te točke vendar le če naročnik izvajalca storitev obvesti vsaj 24 ur pred določenim prevzemom pošiljke. Te pošiljke izvajalec storitev prevzame po lastni presoji, pri čemer nima obveze prevzema.

3.2. Pakiranje in priprava pošiljk

(1) Pakiranje in označevanje pošiljke ter dokumentiranje notranje in zunanje embalaže in označevanja je izključna odgovornost naročnika ter mora biti izvedeno v skladu z zahtevami izvajalca storitev, kot je to določeno v teh Splošnih pogojih, v Aplikaciji in v pogodbi z naročnikom.

(2) Naročnik se zavezuje, da bo pošiljko opremil z vsemi transportnimi dokumenti, ki jih sam priskrbi preko Aplikacije in jih nalepi na pošiljko. Slednji vsebujejo vsaj navedbo imena, naslova, telefonske številke in prevoznega potrdila.

(3) V primeru, da naročnik izvajalcu storitev naroči tudi povezane storitve in možnosti, mora te storitve izbrati v Aplikaciji in morajo biti ustrezno označene s transportnimi dokumenti, ki jih nalepi na pošiljko.

(4) Izvajalec storitve si pridržuje pravico do spremembe podatka o teži pošiljke.

(5) Embalaža pošiljke se smatra za nepovratno, razen če naročnik storitev posebej označi v Aplikaciji, da naroča dodatno storitev »Povratne embalaže«.

3.3. Izključitev iz prenosa oziroma prevoza

Izvajalec storitev ne bo prevzel pošiljk, ki

 • niso označeni v skladu z določbam točke 3.2. teh Splošnih pogojev,
 • niso primerne za rokovanje,
 • imajo poškodovano embalažo,
 • imajo ostre robove, izbokline ali udrtine, ki bi pri prevozu lahko poškodovale druge pošiljke,
 • niso v ustrezni embalaži (po oceni kurirja oziroma skladiščnika) – embalaža mora zagotavljati varovanje vsebine pošiljke pri avtomatiziranem sortiranju ter proti posegu v notranjost pošiljke,
 • presegajo največje dovoljene dimenzije (razen v izjemnih primerih, ob posebnih dogovorih),
 • predstavljajo nevarno blago, nevarne snovi in vnetljivo blago, vključno vendar ne omejeno na: nevarne odpadke, medicinske odpadke, podkožne igle in brizge, strelno orožje, orožje in dele orožja, strelivo, razstrelivo, izdelke za ognjemete, kemikalije, kisle, jedke ali dražilne snovi,
 • vsebujejo telesne dele ali človeške ostanke, žive ali mrtve živali, ribe in ptice ali katerikoli živ organizem katerekoli vrste in zamrznjena ali pokvarljiva živila,
 • vsebujejo gotovino, kovance, zbirateljske kovance in znamke,
 • vsebujejo dokumente, ki jih je mogoče zamenjati za gotovino ali blago (na primer čeki, boni, dobropisi, obveznice, tiskane delnice, valutni papirnati denar in tržni instrumenti),
 • vsebujejo blago, prepovedano z zakonom ali drugim veljavnim predpisom katerekoli države, v kateri se blago prevaža,
 • predstavljajo paletno robo in naročnik tega ni ustrezno označil v Aplikaciji,
 • vsebujejo posebne dragocenosti (po presoji kurirja ali skladiščnika). 
3.4. Prevoz nevarnega blaga

(1) Izvajalec storitev bo ne glede na določbe 7. alineje točke 3.3. teh Splošnih pogojev, sprejel tudi prevoz nevarnega blaga posebnih razredov (ki so predmet ADR) in se lahko vozijo v omejenih količinah po domačem trgu, vendar le ob vnaprejšnjem pisnem dogovoru. Nalepka za nevarno blago mora biti prilepljena na zunanji stani embalaže in mora imeti dopisano ustrezno število ADR enot. 

(2) Izvajalec storitev bo v prevoz, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, sprejel le nevarno blago z olajšavami, in sicer manjše količine nevarnega blaga v skladu s poglavjem 1.1.3.6. ADR in nevarno blago pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote) po poglavju 3.4. ADR sporazuma. ADR in nevarno blago pakirano v izvzetih količinah po poglavju 3.5. ADR.

(3) Naročnik storitev mora blago pakirati v embalažo, ki ustreza ADR zakonodaji in jo skladno s tem tudi označiti z nalepkami nevarnosti in drugimi zahtevanimi oznakami. Če obstaja nevarnost, da se pri večkratni manipulaciji poškoduje ovojnina oz. embalaža je pošiljatelj dolžan poskrbeti za dodatno pakiranje s tem, da morajo biti vse oznake na zunanji strani dobro vidne.

(4) Poleg predpisanih oznak mora naročnik storitev dodati tudi posebno nalepko za prepoznavanje ADR blaga in na njej navesti število ADR enot – količina pomnožena z ustreznim faktorjem – točka 1.1.3.6.4 ADR.

(5) Naročnik storitev mora izvajalcu ob predaji oddati prevozno listino o nevarnem blagu-skladno s točko 5.4 ADR in če je potrebno tudi druge informacije, ki so pomembne za varen prevoz.

(6) V vsakem primeru je potrebno navesti tudi bruto težo blaga. Naročnik storitev mora upoštevati in izpolnjevati vse obveznosti, ki veljajo za pošiljatelja v skladu s predpisi ADR in drugimi veljavnimi zakonodajnimi zahtevami, ki velja za določeno nevarno blago. V primeru, da pakete z nevarnim blagom ni možno oddati se skladišči v depoju 24 ur.

(7) Naročnik storitev je odgovoren za škodo, ki je posledica slabo pakiranega blaga. Morebitne kazni, ki jih prevoznik dobi iz naslova prevoza nevarnega blaga (neustrezno označevanje, pomanjkljivi podatki na prevozni listini, problematično blago) poravna naročnik storitev.

(8) V primeru, ko izvajalec storitev ugotovi, da prevaža takšne pakete, ki kršijo zgoraj navedene omejitve za prevoz nosi vso odgovornost za nastalo škodo izključno naročnik storitev sam vsem oškodovanim, razen če je z izvajalcem storitev drugače dogovorjeno.

(9) O vseh podrobnostih glede prevoza nevarnega blaga se naročniki storitev dogovorijo z odgovorno osebo izvajalca storitev. 

(10) Izvajalec storitev si pridržuje pravico, da prevoz katerekoli vrste nevarnega blaga ob dogovarjanju s potencialnim naročnikom storitev zavrne. 

3.5. Programska in strojna oprema za opremo pošiljk

(1) Izvajalec storitev vsem svojim naročnikom storitev zagotavlja uporabo Aplikacije, preko katere naročajo storitve, spremljajo izvajanje storitev in s pomočjo katere opremijo pošiljko s transportnimi dokumenti. Dostop do Aplikacije prejme naročnik storitev v pogodbi, ki jo sklene z izvajalcem storitev. Aplikacija se nahaja na naslovu: https://partner.gold-ekspres.si. Aplikacija omogoča vnos novih pošiljk, naročilo prevzemov, nakupe embalaže, nalepk, ipd., izpis potrdil o dostavi pošiljk, ogled specifikacije ipd..

(2) Izvajalec storitev svojim stalnim naročnikom storitev (stalni partnerji) poleg uporabe Aplikacije zagotovi tudi tiskalnik za tiskanje transportnih dokumentov. Naročnik storitev se zavezuje uporabljati in hraniti strojno opremo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter izvajalcu storitev javiti morebitne napake pri delovanju. Za morebitne fizične poškodbe na strojni opremi odgovarja naročnik storitev.

(3) Z zagotavljanjem uporabe Aplikacije se na naročnike storitev ne prenaša nobenih lastninskih, avtorskih ali kakršnihkoli drugih pravic na Aplikaciji. Naročnikom storitev ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali posredovati programske opreme (Aplikacije) tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja izvajalca storitev.

4. PREVZEM IN DOSTAVA

4.1. Prevzem

(1) Ob prevzemu pošiljke izvajalec storitev prejme v podpis dva izvoda Zaključka dneva, od katerih eden ostane osebi, ki odda pošiljko izvajalcu storitev.

(2) Naročnik storitev mora za pošiljke, za prevzem katerih je v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti iz zdravja pri delu potrebna več kot ena oseba, zagotoviti zadostno število oseb za natovarjanje pošiljke oziroma ustrezno opremo, sicer lahko izvajalec storitev zavrne prevzem pošiljke.

4.2. Redni prevzem za poslovne partnerje

Redni prevzem pošiljk se opravi na naslovu za prevzem ob predvideni uri, kot je določena v pogodbi oziroma v posameznem naročilu. Izvajalec storitev lahko od ure prevzema odstopa za največ 30 minut. V primeru večje zamude je o tem zavezan predhodno obvestiti naročnika storitev.

4.3. Storitev prevzemov

Izvajalec storitev nudi tudi storitev prevzemov. Izvajalec storitev pošiljko prevzame naslednji delovni dan od dneva oddaje naročila in jo v skladu z roki za dostavo, kot so določeni v teh Splošnih pogojih dostavi na naslov za dostavo.

4.4. Dostava

(1) Izvajalec storitev običajno dostavi prevzete pošiljke na naslov prejemnika, ki je naveden na nalepki. Izvajalec opravlja svoje storitve v državah, in sicer na območjih in v rokih, kot so navedeni:

 • DOSTAVA - SLOVENIJA (dostavni čas: 24 ur): dostavo po ozemlju celotne Slovenije vrši Gold Ekspres in sicer v dostavnem času 24 ur.
 • DOSTAVA - HRVAŠKA - ZAGREB Z OKOLICO (dostavni čas24 ur): dostavo v okolici Zagreba vrši Gold Ekspres in sicer v dostavnem času 24 ur. Okolica Zagreba zajema naslednje poštne številke: HR-10000 Zagreb, HR-10010 Novi Zagreb, HR-10020 Zagreb Odro, HR-10040 Zagreb Dubrava, HR-10040 ZAGREB DUBRAVA, HR-10090 Zagreb Susedgrad, HR-10090 ZAGREB - Susegrad, HR-10150 Zagreb - zračna luka, HR-10250 LUČKO, HR-10251 HRVATSKI LESKOVAC, HR-10255 DONJI STUPNIK, HR-10257 BREZOVICA, HR-10290 ZAPREŠIĆ, HR-10291 PRIGORJE BRDOVEČKO, HR-10292 ŠENKOVEC, HR-10296 Luka, HR-10297 JAKOVLJE, HR-10297 JAKOVLJE, HR-10351 Sesvete - Kraljevec, HR-10360 SESVETE, HR-10361 SESVETSKI KRALJEVEC, HR-10370 Brckovljani, HR-10370 RUGVICA, HR-10370 Dugo selo, HR-10373 Ivanja Reka, HR-10373 IVANJA REKA, HR-10408 VELIKA MLAKA, HR-10410 VELIKA GORICA, HR-10430 SAMOBOR, HR-10431 SVETA NEDELJA, HR-10437 BESTOVJE, HR-10437 STRMEC SAMOBORSKI, HR-49000 KRAPINA, HR-49210 ZABOK, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, HR-49223 Sveti Križ Začretje, HR-42000 Varaždin, HR-42223 Varaždinske toplice, HR-42204 Turčin, HR-42202 Trnovec Bartolovečki, HR-42220 Novi Marof, HR-10380 SVETI IVAN ZELINA, HR-47000 KARLOVAC, HR-10450 JASTREBARSKO, HR-10450 REPIŠĆE, HR-10436 RAKOV POTOK, HR-40000 ČAKOVEC.
 • DOSTAVA - HRVAŠKA - RIJEKA Z OKOLICO (dostavni čas: vsak torek in četrtek): dostavo v okolici Rijeke vrši Gold Ekspres in sicer v dostavnem času 24 ur. Okolica Rijeke zajema naslednje poštne številke: HR-47000 Karlovac, HR-47201 Draganic, HR-47251 Bosiljevo, HR-47280 Ozalj, HR-47281 Mali Erjavec, HR-47282 Kamanje, HR-47283 Vidovina, HR- 47286 Mahicno, HR-51000 Rijeka, HR-51215 Kastav, HR-51227 KUKULJANOVO, HR-51306 CABAR, HR-51410 Opatija, HR-51218 DRAŽICE, HR-51216 Viškovo, HR- 51213 Jurdani, HR-51223 Škrljevo, HR-51221 KOSTRENA, HR-51219 CAVLE, HR-51300 Delnice, HR-51326 Vrbovsko, HR-51214 Šapjane, HR-51211 Matulji, HR-51322 Fužine, HR-52000 Pazin, HR-52100 Pula, HR-52206 Marčana, HR-52212 Fažana, HR-52215 Vodnjan, HR-52216 Galižana, HR-52220 Labin, HR-52232 Kršan, HR-52333 Potpićan, HR-52341 Žminj, HR-52424 Motovun, HR-52440 Poreč, HR-52460 Buje, HR-52203 MEDULIN, HR-52204 LIŽNJAN (LISIGNANO), HR-52207 Barban, HR-52208 KRNICA, HR-52210 Rovinj, HR-52211 BALE (VALLE), HR-52221 Rabac, HR-52222 Koromačna, HR-52223 Rasa, HR-52231 NEDEŠĆINA, HR-52233 ŠUŠNJEVICA, HR-52234 PLOMIN, HR-52332 PIĆAN, HR-52342 SVETVINČENAT, HR-52352 KANFANAR, HR-52402 CEROVLJE, HR-52403 GRAČIŠĆE, HR-52404 Sveti Petar u Šumi, HR-52420 BUZET, HR-52423 Motovunski Novaki, HR-52426 Lupoglav, HR-52427 Livade, HR-52429 Grožnjan, HR-52442 POREČ (PARENZO) (LAGUNA) SEZ., HR-52445 BADERNA, HR-52446 NOVA VAS, HR-52447 VIŽINADA, HR-52448 Sveti Lovreč, HR-52449 ČERVAR PORAT, HR-52450 Vrsar, HR-52452 FONTANA, HR-52460 Plovanija, HR-52463 VIŠNJAN (VISIGNANO), HR-52464 Kaštelir, HR-52465 Tar, HR-52466 NOVIGRAD, HR-52470 UMAG, HR-52474 BRTONIGLA (VERTENEGLIO), HR-52475 Savudrija, HR-52210 Rovinj, HR-52450 Vrsar, HR-52030 Barbariga, HR-52452 Fontuna
 • DOSTAVA - HRVAŠKA - PREOSTALI DEL (dostavni čas72 ur): dostava s pomočjo zunanjih izvajalcev se izvaja na ozemlju celotne Hrvaške, in sicer v dostavnem času 72 ur. Za prevoz pošiljk po Hrvaškem veljajo ti Splošni pogoji in splošni pogoji zunanjega izvajalca, ki so na zahtevo dostopni pri izvajalcu storitev.

(2) Dostave se ne vršijo v soboto, nedeljo in v dneh, ko je v državi dela prost dan. Mednarodne pošiljke izvajalec storitev prevzame in dostavi v individualno za posamezno pošiljko dogovorjenih rokih.

(3) Vsi časi dostav, kot so navedeni v teh Splošnih pogojih so okvirni oziroma priporočeni, zato za izvajalca storitev niso zavezujoči in izvajalec storitev ne odgovarja za škodo ali izgubo zaradi zamud.

(4) Izvajalec storitev naročnika storitev na njegovo zahtevo obvešča o statusu pošiljke od dneva prevzema in do izvršene dostave. Naročnik storitev lahko sam poizve o statusu pošiljke pri izvajalcu storitev, pri čemer mora navesti številke pošiljke. Naročniku storitev je v Aplikaciji vedno na voljo status njegovih pošiljk in možnost tiskanja potrdila o dostavi. Potrdilo o dostavi naročniku na njegovo zahtevo dostavi tudi izvajalec storitev.

(5) Izvajalec storitev potrdi dostavo z elektronskim ali fizičnim podpisom prejemnika pošiljke. Izvajalec storitev hrani vso dokumentacijo v zvezi z dostavo še najmanj tri leta po dostavi.

(6) Ob dostavi pošiljke mora prejemnik oziroma oseba, za katero izvajalec storitev domneva, da je upravičena do prejema pošiljke, podpisati potrdilo o prevzemu z elektronskim ali fizičnim podpisom. Za osebe, za katere se domneva, da so upravičene do prejema pošiljke, se smatrajo osebe, ki se nahajajo v prostorih prejemnika (če v opombah ni izrecno navedena osebna vročitev), ali osebe, ki imajo ustrezno pisno potrdilo. Ko je za dostavno mesto določen hotel, bolnišnica, univerza, organ javne uprave, poslovni obrat ali drugi objekt, kjer obstaja sprejemna pisarna oziroma vložišče, se paket dostavi v sprejemno pisarno ali vložišče, razen, če naročnik storitev izrecno zahteva drugače.

(7) Izvajalec storitev pošiljko dostavi do vhodnih vrat objekta na naslovu prejemnika.

(8) Izvajalec storitev na mestu za dostavo ali prevzem pošiljke na prevzem ali dostavo čaka največ 15 minut od prihoda na dogovorjeno mesto. Če v tem času naročnik ali prevzemnik oziroma z njune strani dogovorjena oseba ne odda ali prevzame pošiljke, se prevzem ali dostavo zavrne.

(9) Naročnik storitev mora za pošiljke, za dostavo katerih je v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti iz zdravja pri delu potrebna več kot ena oseba, zagotoviti zadostno število oseb za raztovarjanje pošiljke oziroma ustrezno opremo, sicer lahko izvajalec storitev zavrne dostavo pošiljke pri prejemniku.

(10) Prevzemnik s svojim podpisom potrdila o prevzemu brez pripomb potrdi, da je prejela pošiljko z nepoškodovano embalažo.

4.5. Neuspešna dostava

(1) V primeru neuspešne prve dostave pošiljke izvajalec storitev:

 • ko prejemnika ni na naslovu za dostavo, ga ni mogoče najti ali pa se ne odziva na telefonski klic pusti obvestilo o pošiljki (SMS obvestilo ali pisno obvestilo). Obvestilo vsebuje številko pošiljke in telefonsko številko izvajalca storitev. Sama pošiljka se vrne v skladišče izvajalca storitev. Pošiljka bo v skladišču oziroma na drugem dogovorjenem mestu čakala največ 5 delovnih dni, kjer ga lahko po predhodnem dogovoru prevzemnik prevzame oziroma ga bo izvajalec storitev dostavil v drugi dostavi. V kolikor prejemnik izvajalca storitev ne kontaktira, se pošiljka zavrne in vrne pošiljatelju,
 • ko prejemnik zavrne prevzem pošiljke, slednjo vrne pošiljatelju. Enako ravna izvajalec storitve v primeru, da prejemnik ob dostavi pošiljke, za katerega je zahtevana dodatna storitev Plačilo po povzetju (COD), ne plača zneska Plačilo po povzetju,
 • zaradi napačno navedenega naslova na nalepki poizkuša ugotoviti pravi naslov s pomočjo lastne baze podatkov. Če kljub temu ni mogoče ugotoviti naslova, se pošiljko vrne nazaj pošiljatelju.
 • ko je prejemnik pošiljke na dopustu pošiljko hrani v skladišču do 10 delovnih dni, vendar le ob predhodnem dogovoru s prejemnikom ali pošiljateljem. Za ako pošiljko v roku 10 delovnih dni izvajalec storitev opravi drugo dostavo.

(2) Vračilo zavrnjene pošiljke izvajale storitev naročniku storitev obračuna po veljavnem ceniku za odpremo pošiljk.

(3) Izvajalec lahko naročniku storitev v primeru uspešne dostave obračuna dvojno dostavnino v primerih, kot so ročni razklad robe nad 100 kg, napačen naslov prejemnika, večkraten poskus dostave, vnos v objekt, kjer ni na voljo skladiščnika, potrebo dovolilnice ali najave pri dostavi, ter podobno. 

5. CENIK IN PLAČILA

5.1. Cenik storitev

(1) Cene pošiljk se obračunavajo po veljavnem ceniku, ki je priloga k pogodbi sklenjeni med naročnikom in izvajalcem storitev.

(2) Redni cenik deli pošiljke na dve coni:

 • CONA 1 – Slovenija, dostava v 24 urah - dostava Gold Ekspres,
 • CONA 2 – Hrvaška - Zagreb z okolico, dostava v 24 urah - dostava Gold Ekspres (poštne številke: HR-10000 Zagreb, HR-10010 Novi Zagreb, HR-10020 Zagreb Odro, HR-10040 Zagreb Dubrava, HR-10040 ZAGREB DUBRAVA, HR-10090 Zagreb Susedgrad, HR-10090 ZAGREB - Susegrad, HR-10150 Zagreb - zračna luka, HR-10250 LUČKO, HR-10251 HRVATSKI LESKOVAC, HR-10255 DONJI STUPNIK, HR-10257 BREZOVICA, HR-10290 ZAPREŠIĆ, HR-10291 PRIGORJE BRDOVEČKO, HR-10292 ŠENKOVEC, HR-10296 Luka, HR-10297 JAKOVLJE, HR-10297 JAKOVLJE, HR-10351 Sesvete - Kraljevec, HR-10360 SESVETE, HR-10361 SESVETSKI KRALJEVEC, HR-10370 Brckovljani, HR-10370 RUGVICA, HR-10370 Dugo selo, HR-10373 Ivanja Reka, HR-10373 IVANJA REKA, HR-10408 VELIKA MLAKA, HR-10410 VELIKA GORICA, HR-10430 SAMOBOR, HR-10431 SVETA NEDELJA, HR-10437 BESTOVJE, HR-10437 STRMEC SAMOBORSKI, HR-49000 KRAPINA, HR-49210 ZABOK, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, HR-49223 Sveti Križ Začretje, HR-42000 Varaždin, HR-42223 Varaždinske toplice, HR-42204 Turčin, HR-42202 Trnovec Bartolovečki, HR-42220 Novi Marof, HR-10380 SVETI IVAN ZELINA, HR-47000 KARLOVAC, HR-10450 JASTREBARSKO, HR-10450 REPIŠĆE, HR-10436 RAKOV POTOK, HR-40000 ČAKOVEC)
 • CONA 2 - Hrvaška - Rijeka z okolico, dostava vsak torek in četrtek - dostava Gold Ekspres (poštne številke: HR-47000 Karlovac, HR-47201 Draganic, HR-47251 Bosiljevo, HR-47280 Ozalj, HR-47281 Mali Erjavec, HR-47282 Kamanje, HR-47283 Vidovina, HR- 47286 Mahicno, HR-51000 Rijeka, HR-51215 Kastav, HR-51227 KUKULJANOVO, HR-51306 CABAR, HR-51410 Opatija, HR-51218 DRAŽICE, HR-51216 Viškovo, HR- 51213 Jurdani, HR-51223 Škrljevo, HR-51221 KOSTRENA, HR-51219 CAVLE, HR-51300 Delnice, HR-51326 Vrbovsko, HR-51214 Šapjane, HR-51211 Matulji, HR-51322 Fužine, HR-52000 Pazin, HR-52100 Pula, HR-52206 Marčana, HR-52212 Fažana, HR-52215 Vodnjan, HR-52216 Galižana, HR-52220 Labin, HR-52232 Kršan, HR-52333 Potpićan, HR-52341 Žminj, HR-52424 Motovun, HR-52440 Poreč, HR-52460 Buje, HR-52203 MEDULIN, HR-52204 LIŽNJAN (LISIGNANO), HR-52207 Barban, HR-52208 KRNICA, HR-52210 Rovinj, HR-52211 BALE (VALLE), HR-52221 Rabac, HR-52222 Koromačna, HR-52223 Rasa, HR-52231 NEDEŠĆINA, HR-52233 ŠUŠNJEVICA, HR-52234 PLOMIN, HR-52332 PIĆAN, HR-52342 SVETVINČENAT, HR-52352 KANFANAR, HR-52402 CEROVLJE, HR-52403 GRAČIŠĆE, HR-52404 Sveti Petar u Šumi, HR-52420 BUZET, HR-52423 Motovunski Novaki, HR-52426 Lupoglav, HR-52427 Livade, HR-52429 Grožnjan, HR-52442 POREČ (PARENZO) (LAGUNA) SEZ., HR-52445 BADERNA, HR-52446 NOVA VAS, HR-52447 VIŽINADA, HR-52448 Sveti Lovreč, HR-52449 ČERVAR PORAT, HR-52450 Vrsar, HR-52452 FONTANA, HR-52460 Plovanija, HR-52463 VIŠNJAN (VISIGNANO), HR-52464 Kaštelir, HR-52465 Tar, HR-52466 NOVIGRAD, HR-52470 UMAG, HR-52474 BRTONIGLA (VERTENEGLIO), HR-52475 Savudrija, HR-52210 Rovinj, HR-52450 Vrsar, HR-52030 Barbariga, HR-52452 Fontuna)
 • CONA 2 – Hrvaška - preostali del, dostava v 72 urah – preko zunanjih partnerjev

(3) Volumenske pošiljke se obračunajo po naslednji formuli: (širina x dolžina x višina)/5000 = teža v kg (1m3 = 200 kg). V primeru, da je teža tovora večja, se obračuna dejanska teža.

(4) Za obračun relevantna teža pošiljke je teža, ki jo v svojem skladišču na elektronski tehtnici stehta izvajalec storitev. Elektronske tehtnice morajo biti redno umerjene s strani akreditiranega podjetja. Za obračun pošiljke se upošteva bruto teža celotne pošiljke, skupaj z embalažo (paleta, sod, boks, ipd.), razen v primerih, ko gre za volumensko pošiljko. Izvajalec storitev ima pravico, da pošiljke, ki so pretežke za tehtanje na lastnih elektronskih tehtnicah, preda zunanjemu izvajalcu na tehtanje, brez da bi o tem obvestil naročnika storitev, pri čemer morebitne dodatne stroške, povezane s tem, krije naročnik storitev. V takšnih primerih si izvajalec storitev pridrži pravico do zamude pri dostavi.

(5) Izvajalec storitev račun za v preteklem mesecu opravljene storitve naročniku storitev izstavi v prvem tednu tekočega meseca, razen če je s pogodbo med njima določeno drugače. Račun temelji na specifikaciji, do katere stranka lahko dostopa v Aplikaciji. Rok plačila računa je 8 dni od izstavitve, v kolikor ni drugače določeno v pogodbi med izvajalcem in naročnikom storitev.

(6) Naročnik storitev se zavezuje prejeti račun poravnati v roku, določenem na računu. Plačilo se opravi na transakcijski račun izvajalca storitev številka SI56 6100 0000 9878 633, odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana. V primeru zamude pri plačilu si izvajalec storitev pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. izvajalec storitev si pridružuje pravico do povrnitve vseh morebitnih stroškov, ki bi nastali v postopku izterjave neporavnanega dolga, kot tudi pravico, da za stranko v primeru neporavnanih računov preneha opravljati storitve.

(7) Izvajalec storitev bo prejete odkupnine v okviru opravljanja dodatne storitve Plačila po povzetju (COD) prenakazal na tekoči račun naročnika storitev, naveden v pogodbi, in sicer do konca tekočega tedna za pretekli teden. Specifikacija nakazila odkupnin je naročniku storitev na voljo v Aplikaciji. Izvajalec storitev si v primeru, da naročnik storitev zamuja s plačilom računa za storitve izvajalca storitev pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila pobota prevzete odkupnine z neplačanimi storitvami in z enostransko izjavo pobota odkupnine z zapadlimi neplačanimi računi za storitve do višine odkupnin in o tem obvesti stranko.

(8) Naročnik in izvajalec storitev lahko v pogodbi določita predviden letni promet. V primeru, da naročnik storitev ne dosega predvidenega letnega prometa, si izvajalec storitev pridržuje po predhodnem obvestilu povišati cene storitev.

6. REKLAMACIJE

6.1. Postopek reklamacij

(1) Naročnik storitev vloži zahtevo za reklamacijo pri izvajalcu storitev najkasneje v roku 7 dni od dneva uspešne dostave oziroma zavrnjene dostave pošiljke. Reklamacija mora biti vložena pisno ali po e-pošti. Po poteku roka, se reklamacija ne upošteva.

(2) Izvajalec storitev bo v roku 15 dni od vložitve reklamacije nanjo odgovoril.

(3) V primeru izgube pošiljke mora zahtevi za reklamacijo naročnik storitev predložiti tudi podpisan Zaključek dneva za reklamirano pošiljko in nabavno fakturo za poškodovan izdelek, saj se vrednost reklamacije glasi na nabavno vrednost poškodovanega izdelka.

(4) V primeru, da naročnik storitve zahtevi za reklamacijo ne priloži dokumentov navedenih v prejšnjem odstavku, izvajalec storitev zavrne reklamacijo.

(5) Odškodnina na podlagi upravičene reklamacije se izplača v roku 60 dni od uspešne potrditve reklamacije.

(6) Izvajalec storitev zavrne reklamacijo za pošiljke:

 • ki niso v skladu s točko 3.2. in 3.3. teh Splošnih pogojev in jih prevzame na izrecno željo naročnika storitev,
 • ki imajo skrito napako,
 • ki imajo umetniško vrednost,
 • katerih poškodba ni vidna na zunanji embalaži,
 • ki jih kot reklamacijo zavrne zavarovalnica izvajalca storitev in škoda na pošiljki ni nastala z naklepnim ravnanjem izvajalca storitev,
 • za katere naročnik storitev nima s strani izvajalca storitev podpisanega Zaključka dneva.

(7) Če izvajalec storitev izjemoma na izrecno željo naročnika storitev prevzame pošiljko, na kateri so že vidne zunanje poškodbe, slednji to navede na list ob Zaključku dneva, s čimer se naročnik storitev strinja, da izvajalec storitev za to pošiljko ne prevzema nikakršne odgovornosti in se vnaprej odpoveduje kakršnikoli reklamaciji.

6.2. Zavarovanje

Izvajalec storitev ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo za zavarovanje pošiljk in ima zavarovano prevozniško odgovornost po CMR konvenciji. Individualno za vsako pošiljko in po predhodnem pisnem dogovoru ali dogovoru preko e-pošte nudimo tudi dodatno cargo zavarovanje. Za več informacij se obrnite na 080 34 48 ali info@gold-ekspres.si.

7. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN ZAMUDO

7.1. Odgovornost za škodo

(1) Izvajalec storitev v nobenem primeru ni odgovoren za pravilnost vsebine pošiljke.

(2) Izvajalec storitev odgovarja za dejansko škodo, ki nastane med prenosom pošiljke v primeru izgube, poškodbe, kraje ali izropanja pošiljke, nepopolne ali napačno izvedene storitve, vendar le v primeru, ko do škode pride zaradi velike malomarnosti ali naklepa izvajalca storitev.

(3) Izvajalec storitev ne odgovarja za škodo, do katere pride zaradi:

 • zavrnitve prejema pošiljke s strani prejemnika ali naročnika storitev,
 • kršitve pogodbe, vključno s temi Splošnimi pogoji in transportnimi dokumenti s strani naročnika storitev,
 • izgube ali poškodovanja pošiljke, ki ni primerna za dostavo,
 • nezmožnosti izvajalca storitev, da zagotovi kopije potrdila o dostavi ali kakršnihkoli drugačnih podatkov, ki dokazujejo opravljeno storitev, pri čemer pa je bila storitev dejansko opravljena,
 • rubeža pošiljke na podlagi postopka vodenega s strani državnega organa,
 • dogodka višje sile, kar pomeni dogodek izven razumnega nadzora izvajalca storitev, vključno z, vendar ne omejeno na, zaseg v pravnem postopku, posledice vojne, invazijo, dejanja sovražnosti tujega sovražnika (če je vojna napovedana ali ne), državljansko vojno, upor, vojaško vstajo ali zaplembo, zaseg, uničenje ali škodo na premoženju, ekstremne vremenske razmere, zakon ali odlok vlade ali javnih ali lokalnih oblasti, izgred, vstaja, stavka, nesrečo, okvaro naprav ali strojev, motnje v cestnem in / ali zračnem prometu, požar, poplava, neurje ali neplačilo dobaviteljev ali podizvajalcev, ipd.,
 • ravnanja ali opustitve naročnika storitev.

(4) Izvajalec storitev v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali morebiten izgubljen dobiček.

7.2. Odgovornost za zamudo

(1) Izvajalec storitev ne prevzema odgovornosti za neuspešno dostavo oziroma neopravljeno dostavo v dogovorjenem roku, če:

 • ob prevzemu pošiljke (na njej in v Aplikaciji) niso zagotovljeni vsi potrebni podatki, kot je to določeno v drugem odstavku točke 3.2.,
 • je naslov prejemnika napačen ali nepopoln,
 • prejemnika ni mogoče najti na naslovu, ki je naveden v transportnih dokumentih in v Aplikaciji,
 • prejemnik pošiljko zavrne,
 • pride do nepredvidenih zastojev na relaciji (npr. prometne nesreče),
 • je zamuda posledica višje sile ali izrednih razmer (naravne nesreče, vojne, izredno stanje, …).

(2) V primeru zamude pri dostavi ali neopravljene dostave ima naročnik in prejemnik pošiljke možnost, da zamudo ali neopravljeno dostavo reklamira v roku 30 dni od dneva predvidene dostave, in sicer po postopku, ki velja za ostale reklamacije (6. poglavje teh SPP). Po tem roku, reklamacija ali kakršno koli uveljavljanje katerih koli zahtevkov vezanih na tako pošiljko, ni več mogoče.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NAROČNIKA IN PREJEMNIKA

(1) Izvajalec storitev spoštuje zaupnost osebnih podatkov ter zasebnost naročnikov storitve in prejemnikov, zato njihove podatke skrbno varuje, tudi pred vdorom tretjih oseb, kar naročnikom storitev in prejemnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje z izvajalcem. Izvajalec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oziroma v kolikor soglasje prekličete, izvajalec storitev ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

Izvajalec bo posredovane osebne podatke uporabljal izključno za opravljanje naročenih storitev, podatke za ta namen pa bo hranil do vašega preklica oziroma dokler bo potrebno, da se doseže namen zaradi katerega bodo podatki zbrani, po tem pa bo podatke izbrisal, uničil oziroma anonimiziral.

Izvajalec storitev zbira osebne podatke o naročniku storitev in prejemniku, ki jih naročnik storitev in prejemnik sama prostovoljno posredujeta izvajalcu storitev ali vneseta v Aplikacijo. To lahko vključuje informacije, ki jih naročnik storitev ali prejemnik zagotovi, kadar izpolnita obrazec, kupita storitve, pošljeta pošiljko ali prevzameta pošiljko, si dopisujeta z izvajalcem storitev ipd.. Izvajalec storitev zbira tudi druge podatke, ki jih naročnik storitev ali prejemnih vneseta na spletno stran ali v Aplikacijo izvajalca storitev.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora
 • ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Za uveljavljanje navedenih omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb vas prosimo, da nas kontaktirate na elektronski naslov info@gold-ekspres.si.  

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov in sprejetim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 22.5.2018.

(2) S sklenitvijo pogodbe, s podpisom transportne dokumentacije ali s sklenitvijo posla na kakršenkoli drug način naročnik soglaša, da izvajalec storitev uporablja njegove osebne podatke za namene opravljanja storitev izvajalca storitev, njegovih pooblaščencev in podizvajalcev, v skladu z ustreznim transportnim dokumentom in pogoji. V primeru, da naročnik izvajalcu storitev posreduje podatke v zvezi s prejemnikom ali tretjo osebo vezano na pošiljko, naročnik storitev jamči, da je ravnal v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za posredovanje takšnih podatkov izvajalcu storitev in za njihovo obdelavo v zvezi z izvajanjem storitev, ter da je upošteval vse veljavne predpise o varovanju osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem vseh informacij v zvezi z zbiranjem, prenosom in obdelavo takšnih podatkov ustreznim podatkovnim subjektom.

(3) S potrditvijo prejema pošiljke se prejemnik izrecno strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki jih sam zagotovi pri samem prevzemu pošiljke. O tem je pri prevzemu pošiljke prejemnik pošiljke opozorjen preko aplikacije, v kateri potrdi prejem.

(4) Izvajalec storitev, kot upravljavec osebnih podatkov, lahko osebne podatke naročnika storitev in prejemnika prenese v države zunaj EGP, če se naročnik storitev in prejemnik strinjata s tem, in sicer s podpisom transportnega dokumenta.

(5) Spletna stran izvajalca storitev uporablja piškotke za shranjevanje in dostop do informacij. Naročnik storitev in prejemnik več o uporabi piškotkov izvajalca storitev najdeta v politiki uporabe piškotkov izvajalca storitev na njegovi spletni strani www.gold-ekspres.si.

9. DODATNE STORITVE

9.1. Splošno o dodatnih storitvah

(1) Izvajalec storitev ponuja različne dodatne storitve, o katerih se z naročniki storitev dogovarja individualno za vsako pošiljko.

(2) Običajne dodatne storitve, ki jih ponuja izvajalec storitev:

 • Plačilo po povzetju (COD) - Storitev COD (Cash on Demand) omogoča, da pošiljanje pošiljke, pri čemer izvajalec storitev pri prejemniku obračuna odkupnino – takojšne plačilo blaga. Izvajalec storitev gotovino od prejemnika prejme in jo nakaže na transakcijski račun naročnika storitev. Storitev se dodatno obračuna po ceniku, navedenem v pogodbi;
 • Vračilo dobavnice - K pošiljki se lahko priložit tudi dobavnice/spremnice/račune, ki jih izvajalec storitev prejemniku predloži v podpis (in ožigosanje). Podpisan dokument se naročniku storitev vrne v roku 10 delovnih dni od dostave pošiljke. Na pošiljki mora biti dobavnica vedno postavljena na vidnem mestu, sicer se šteje za nepopolno pošiljko. Storitev se dodatno obračuna po znesku, navedenem v pogodbi.
 • Povratna embalaža – naročnik storitev ima opcijo pošiljati pošiljke v povratni embalaži (npr. na paleti, v škatli, ...). Tako storitev naročnik storitev označi v Aplikaciji in embalaža se naročniku storitev vrne. Storitev se obračuna kot povratna pošiljka po dejanski teži, v kolikor ni drugače določeno;
 • Dostava občutljivih pošiljk – naročnik ima v Aplikaciji možnost izbrati opcijo »Občutljiva pošiljka«. S to opcijo si naročnik zagotovi previdnejše ravnanje s pošiljko, ki vsebuje občutljivo vsebino (npr. z oznakami Fragile (lomljivo) ali »zgoraj/spodaj«). Storitev se zaradi dodatnih zavarovanj obračuna posebej, po ceniku, ki velja za vsakega posameznega naročnika. Ne glede na izbiro opcije »Občutljiva pošiljka« pa naročnik ni odvezan njegovih obveznosti vezanih na ustrezno pripravo pošiljke, kot je določeno v točki 3. teh Splošnih pogojev;
 • SMS obveščanje o pošiljki - naročnik ima v Aplikaciji možnost izbrati opcijo "SMS obveščanje". S to opcijo naročnik zahteva, da Gold Ekspres o predvideni dostavi pošiljke prejemnika obvesti en delovni dan pred samo dostavo. Prejmniku v SMS sporočilu prav tako javi številko pošiljke in kontaktne podatke dostavljalca, ter s tem zagotovi, da lahko prejmenik kontaktira in preveri stanje pošiljke direktno pri dostavljalcu brez posredovanja pošiljatelja. Storitev se dodatno obračuna po ceniku in sicer kot fiksni dodatek k pošiljki. Storitev se obračuna tudi v primeru, ko ni podana pravilna telefonska številka ali ta sploh ni podana, ne glede na uspešnost dostave SMS sporočila.

10. NEODVISNOST DOLOČB

Če je katera od določbo v teh Splošnih pogojih ali kateri del neveljaven zaradi kakršnegakoli razloga, se za te namene šteje, da ni bil upoštevan, vendar ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev.

11. VELJAVNA ZAKONODAJA

Vsako pravno razmerje med naročnikom in izvajalcem storitev se obravnava po vsakokrat veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji.

12. REŠEVANJE SPOROV

Naročnik in izvajalec storitev bosta morebitne spore, ki bodo izhajali iz njunega razmerja povezanega z izvajanjem storitev izvajalca, reševala sporazumno, sicer je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca storitev.

Ljubljana, 3.10.2023

Andraž Štular, direktor

Priloge: