Splošni pogoji

080 34 48 / +386 40 55 11 33

Splošni pogoji za prevoz pošiljk Gold Ekspres d.o.o.

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Uporaba splošnih pogojev

(1) Ti splošni pogoji poslovanja za prevoz pošiljk Gold Ekspres d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogodbena razmerja med naročnikom storitev in izvajalcem storitev družbo Gold Ekspres d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec storitev). Vsakokrat veljavni Splošni pogoji s podpisom pogodbe ali drugačno sklenitvijo posla med naročnikom in izvajalcem storitev postanejo del pogodbenih določil in so njen sestavni del v vsakokrat veljavni obliki. Šteje se, da je naročnik storitev seznanjen, se strinja in je sprejel te Splošne pogoje takoj ob oddaji posameznega naročila ali sprejemu ponudbe za katerokoli storitev izvajalca storitev.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka veljavnost in uporabo teh Splošnih pogojev v celoti ali v delu naročnik in izvajalec storitev lahko izključita z izrecno pisno določbo v medsebojni pogodbi ali dogovoru.

(3) Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil, da se tudi prejemnik strinja s temi Splošnimi pogoji in se zavezuje, da bo pridobil potrditev seznanitve in strinjanja tudi od prejemnika. S potrditvijo prejema pošiljke se s temi Splošnimi pogoji strinja in jih sprejema tudi prejemnik.

1.2. Veljavnost in spremembe

(1) Izvajalec storitev si pridržuje pravico, da enostransko in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni te Splošne pogoje. Izvajalca storitev zavezuje le zadnja verzija posodobljenih Splošnih pogojev, ki je na voljo na spletni strani izvajalca storitev www.gold-ekspres.si. S temi Splošnimi pogoji se ima naročnik vedno, še posebej pa pred naročilom posamezne storitve, možnost seznaniti.

(2) Ti Splošni pogoji začnejo veljati dne 4.2.2019.

2. POJMI IN RAZLAGA

2.1. Opredelitev pojmov

V teh Splošnih pogojih imajo naslednji pojmi naslednji pomen:

» Aplikacija« je spletna programska oprema, ki jo za upravljanje naročil storitev izvajalec storitev zagotavlja naročniku storitev.

»Izvajalec storitev« je družba Gold Ekspres , prevoz pošiljk d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana – Šentvid;

»Naročnik storitev« je oseba, ki pri izvajalcu storitev naroči katero izmed njegovih storitev vezanih na prevoz pošiljk;

»Pošiljka« je zaključena enota, ki je sestavljena iz enega ali več paketov. Število paketov v pošiljki ni omejeno, vendar se mora navedba števila paketov na sami pošiljki ujemati z dejanskim številom paketov v pošiljki, sicer za razliko izvajalec storitev ne odgovarja. Paket pomeni ovojnico, zavoj, dokument, škatlo, del tovora, ipd.;

»Prejemnik« je oseba, na katero je pošiljka naslovljena in katerega se kot prejemnika navaja na transportnih dokumentih vezanih na pošiljko;

»Storitev« pomeni prenos oziroma prevoz naročnikove pošiljke od pošiljatelja do prejemnika, ki lahko vključuje povezane storitve in možnosti, ki jih izvajalec storitev ponuja.

»Storitev prevzemov« je storitev pomeni storitev, pri kateri izvajalec storitev za naročnika pošiljko na lokaciji za prevzem prevzame (na območju rednih dostav) in jo dostavi na naslov za dostavo. V primeru tovrstne storitve se storitev prevzema obračuna kot običajna pošiljka.

»Volumenska pošiljka« je pošiljka katere teža je manjša ali enaka teži 200 kg, njen volumen pa je enak ali večji od 0,5 m3 oziroma zaradi oblike ali občutljivosti pod njo ali nad njo v dostavnem vozilu ne more biti druge pošiljke.

 »Zaključek dneva« je dokument, ki ga naročnik storitev pred predajo pošiljk natisne iz Aplikacije, kjer ta dokument nosi isto ime.

2.2. Razlaga pojmov in določb

V zvezi z razlago pojmov in določb navedenih v teh Splošnih pravilih je potrebno upoštevati naslednja pravila:

3. POŠILJKE

3.1. Dovoljene dimenzije in vrste pošiljk

(1) Naročnik mora zagotoviti, da je vsaka pošiljka v skladu z dimenzijami, ki jih izvajalec storitev določi v teh Splošnih pogojih ali v posebnih pogodbah z naročnikom.

(2) Največja dovoljena dolžina pošiljke je 300 cm, širina je 120 cm, višina je 160 cm in teža je 1.000 kg. Izjemoma izvajalec storitev sprejme tudi večje pošiljke, vendar pod posebnimi pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih ali v pogodbi z naročnikom.

(3) Izvajalec storitev hrani pošiljke pri dnevni temperaturi, zato izvajanje storitev s pošiljkami, ki zahtevajo posebno temperaturo (ogrevanje ali hlajenje) ni mogoča.

(4) Izvajalec storitev izjemoma prevzame tudi pošiljke, ki so večjih dimenzij, kot so določene v drugem odstavku te točke vendar le če naročnik izvajalca storitev obvesti vsaj 24 ur pred določenim prevzemom pošiljke. Te pošiljke izvajalec storitev prevzame po lastni presoji, pri čemer nima obveze prevzema.

3.2. Pakiranje in priprava pošiljk

(1) Pakiranje in označevanje pošiljke ter dokumentiranje notranje in zunanje embalaže in označevanja je izključna odgovornost naročnika ter mora biti izvedeno v skladu z zahtevami izvajalca storitev, kot je to določeno v teh Splošnih pogojih, v Aplikaciji in v pogodbi z naročnikom.

(2) Naročnik se zavezuje, da bo pošiljko opremil z vsemi transportnimi dokumenti, ki jih sam priskrbi preko Aplikacije in jih nalepi na pošiljko. Slednji vsebujejo vsaj navedbo imena, naslova, telefonske številke in prevoznega potrdila.

(3) V primeru, da naročnik izvajalcu storitev naroči tudi povezane storitve in možnosti, mora te storitve izbrati v Aplikaciji in morajo biti ustrezno označene s transportnimi dokumenti, ki jih nalepi na pošiljko.

(4) Izvajalec storitve si pridržuje pravico do spremembe podatka o teži pošiljke.

(5) Embalaža pošiljke se smatra za nepovratno, razen če naročnik storitev posebej označi v Aplikaciji, da naroča dodatno storitev »Povratne embalaže«.

3.3. Izključitev iz prenosa oziroma prevoza

Izvajalec storitev ne bo prevzel pošiljk, ki

3.4. Programska in strojna oprema za opremo pošiljk

(1) Izvajalec storitev vsem svojim naročnikom storitev zagotavlja uporabo Aplikacije, preko katere naročajo storitve, spremljajo izvajanje storitev in s pomočjo katere opremijo pošiljko s transportnimi dokumenti. Dostop do Aplikacije prejme naročnik storitev v pogodbi, ki jo sklene z izvajalcem storitev. Aplikacija se nahaja na naslovu: https://partner.gold-ekspres.si. Aplikacija omogoča vnos novih pošiljk, naročilo prevzemov, nakupe embalaže, nalepk, ipd., izpis potrdil o dostavi pošiljk, ogled specifikacije ipd..

(2) Izvajalec storitev svojim stalnim naročnikom storitev (stalni partnerji) poleg uporabe Aplikacije zagotovi tudi tiskalnik za tiskanje transportnih dokumentov. Naročnik storitev se zavezuje uporabljati in hraniti strojno opremo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter izvajalcu storitev javiti morebitne napake pri delovanju. Za morebitne fizične poškodbe na strojni opremi odgovarja naročnik storitev.

(3) Z zagotavljanjem uporabe Aplikacije se na naročnike storitev ne prenaša nobenih lastninskih, avtorskih ali kakršnihkoli drugih pravic na Aplikaciji. Naročnikom storitev ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali posredovati programske opreme (Aplikacije) tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja izvajalca storitev.

4. PREVZEM IN DOSTAVA

4.1. Prevzem

(1) Ob prevzemu pošiljke izvajalec storitev prejme v podpis dva izvoda Zaključka dneva, od katerih eden ostane osebi, ki odda pošiljko izvajalcu storitev.

(2) Naročnik storitev mora za pošiljke, za prevzem katerih je v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti iz zdravja pri delu potrebna več kot ena oseba, zagotoviti zadostno število oseb za natovarjanje pošiljke oziroma ustrezno opremo, sicer lahko izvajalec storitev zavrne prevzem pošiljke.

4.2. Redni prevzem za poslovne partnerje

Redni prevzem pošiljk se opravi na naslovu za prevzem ob predvideni uri, kot je določena v pogodbi oziroma v posameznem naročilu. Izvajalec storitev lahko od ure prevzema odstopa za največ 30 minut. V primeru večje zamude je o tem zavezan predhodno obvestiti naročnika storitev.

4.3. Storitev prevzemov

Izvajalec storitev nudi tudi storitev prevzemov. Izvajalec storitev pošiljko prevzame naslednji delovni dan od dneva oddaje naročila in jo v skladu z roki za dostavo, kot so določeni v teh Splošnih pogojih dostavi na naslov za dostavo.

4.4. Dostava

(1) Izvajalec storitev običajno dostavi prevzete pošiljke na naslov prejemnika, ki je naveden na nalepki, kjerkoli na področju Slovenije v naslednjem delovnem dnevu. Izvajalec opravlja svoje storitve tudi v sosednih državah, in sicer na območjih in v rokih, kot so navedeni:

(2) Dostave se ne vršijo v soboto, nedeljo in v dneh, ko je v državi dela prost dan. Mednarodne pošiljke izvajalec storitev prevzame in dostavi v individualno za posamezno pošiljko dogovorjenih rokih.

(3) Vsi časi dostav, kot so navedeni v teh Splošnih pogojih so okvirni oziroma priporočeni, zato za izvajalca storitev niso zavezujoči in izvajalec storitev ne odgovarja za škodo ali izgubo zaradi zamud.

(4) Izvajalec storitev naročnika storitev na njegovo zahtevo obvešča o statusu pošiljke od dneva prevzema in do izvršene dostave. Naročnik storitev lahko sam poizve o statusu pošiljke pri izvajalcu storitev, pri čemer mora navesti številke pošiljke. Naročniku storitev je v Aplikaciji vedno na voljo status njegovih pošiljk in možnost tiskanja potrdila o dostavi. Potrdilo o dostavi naročniku na njegovo zahtevo dostavi tudi izvajalec storitev.

(5) Izvajalec storitev potrdi dostavo z elektronskim ali fizičnim podpisom prejemnika pošiljke. Izvajalec storitev hrani vso dokumentacijo v zvezi z dostavo še najmanj tri leta po dostavi.

(6) Ob dostavi pošiljke mora prejemnik oziroma oseba, za katero izvajalec storitev domneva, da je upravičena do prejema pošiljke, podpisati potrdilo o prevzemu z elektronskim ali fizičnim podpisom. Za osebe, za katere se domneva, da so upravičene do prejema pošiljke, se smatrajo osebe, ki se nahajajo v prostorih prejemnika (če v opombah ni izrecno navedena osebna vročitev), ali osebe, ki imajo ustrezno pisno potrdilo. Ko je za dostavno mesto določen hotel, bolnišnica, univerza, organ javne uprave, poslovni obrat ali drugi objekt, kjer obstaja sprejemna pisarna oziroma vložišče, se paket dostavi v sprejemno pisarno ali vložišče, razen, če naročnik storitev izrecno zahteva drugače.

(7) Izvajalec storitev pošiljko dostavi do vhodnih vrat objekta na naslovu prejemnika.

(8) Izvajalec storitev na mestu za dostavo ali prevzem pošiljke na prevzem ali dostavo čaka največ 15 minut od prihoda na dogovorjeno mesto. Če v tem času naročnik ali prevzemnik oziroma z njune strani dogovorjena oseba ne odda ali prevzame pošiljke, se prevzem ali dostavo zavrne.

(9) Naročnik storitev mora za pošiljke, za dostavo katerih je v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti iz zdravja pri delu potrebna več kot ena oseba, zagotoviti zadostno število oseb za raztovarjanje pošiljke oziroma ustrezno opremo, sicer lahko izvajalec storitev zavrne dostavo pošiljke pri prejemniku.

4.5. Neuspešna dostava

(1) V primeru neuspešne prve dostave pošiljke izvajalec storitev:

(2) Vračilo zavrnjene pošiljke izvajale storitev naročniku storitev obračuna po veljavnem ceniku za odpremo pošiljk.

5. CENIK IN PLAČILA

5.1. Cenik storitev

(1) Cene pošiljk se obračunavajo po veljavnem ceniku, ki je priloga k pogodbi sklenjeni med naročnikom in izvajalcem storitev.

(2) Redni cenik deli pošiljke na dve coni:

(3) Volumenske pošiljke se obračunajo po naslednji formuli: (širina x dolžina x višina)/5000 = teža v kg (1m3 = 200 kg). V primeru, da je teža tovora večja, se obračuna dejanska teža.

(4) Za obračun relevantna teža pošiljke je teža, ki jo v svojem skladišču na elektronski tehtnici stehta izvajalec storitev. Elektronske tehtnice morajo biti redno umerjene s strani akreditiranega podjetja. Za obračun pošiljke se upošteva bruto teža celotne pošiljke, skupaj z embalažo (paleta, sod, boks, ipd.), razen v primerih, ko gre za volumensko pošiljko. Izvajalec storitev ima pravico, da pošiljke, ki so pretežke za tehtanje na lastnih elektronskih tehtnicah, preda zunanjemu izvajalcu na tehtanje, brez da bi o tem obvestil naročnika storitev, pri čemer morebitne dodatne stroške, povezane s tem, krije naročnik storitev. V takšnih primerih si izvajalec storitev pridrži pravico do zamude pri dostavi.

(5) Izvajalec storitev račun za v preteklem mesecu opravljene storitve naročniku storitev izstavi v prvem tednu tekočega meseca, razen če je s pogodbo med njima določeno drugače. Račun temelji na specifikaciji, do katere stranka lahko dostopa v Aplikaciji. Rok plačila računa je 8 dni od izstavitve, v kolikor ni drugače določeno v pogodbi med izvajalcem in naročnikom storitev.

(6) Naročnik storitev se zavezuje prejeti račun poravnati v roku, določenem na računu. Plačilo se opravi na transakcijski račun izvajalca storitev številka SI56 6100 0000 9878 633, odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana. V primeru zamude pri plačilu si izvajalec storitev pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. izvajalec storitev si pridružuje pravico do povrnitve vseh morebitnih stroškov, ki bi nastali v postopku izterjave neporavnanega dolga, kot tudi pravico, da za stranko v primeru neporavnanih računov preneha opravljati storitve.

(7) Izvajalec storitev bo prejete odkupnine v okviru opravljanja dodatne storitve Plačila po povzetju (COD) prenakazal na tekoči račun naročnika storitev, naveden v pogodbi, in sicer do konca tekočega tedna za pretekli teden. Specifikacija nakazila odkupnin je naročniku storitev na voljo v Aplikaciji. Izvajalec storitev si v primeru, da naročnik storitev zamuja s plačilom računa za storitve izvajalca storitev pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila pobota prevzete odkupnine z neplačanimi storitvami in z enostransko izjavo pobota odkupnine z zapadlimi neplačanimi računi za storitve do višine odkupnin in o tem obvesti stranko.

(8) Naročnik in izvajalec storitev lahko v pogodbi določita predviden letni promet. V primeru, da naročnik storitev ne dosega predvidenega letnega prometa, si izvajalec storitev pridržuje po predhodnem obvestilu povišati cene storitev.

6. REKLAMACIJE

6.1. Postopek reklamacij

(1) Naročnik storitev vloži zahtevo za reklamacijo pri izvajalcu storitev najkasneje v roku 7 delovnih dni od dneva uspešne dostave oziroma zavrnjene dostave pošiljke. Reklamacija mora biti vložena pisno ali po e-pošti. Po poteku roka, se reklamacija ne upošteva.

(2) Izvajalec storitev bo v roku 15 dni od vložitve reklamacije nanjo odgovoril.

(3) V primeru izgube pošiljke mora zahtevi za reklamacijo naročnik storitev predložiti tudi podpisan Zaključek dneva za reklamirano pošiljko in nabavno fakturo za poškodovan izdelek, saj se vrednost reklamacije glasi na nabavno vrednost poškodovanega izdelka.

(4) V primeru, da naročnik storitve zahtevi za reklamacijo ne priloži dokumentov navedenih v prejšnjem odstavku, izvajalec storitev zavrne reklamacijo.

(5) Odškodnina na podlagi upravičene reklamacije se izplača v roku 60 dni od uspešne potrditve reklamacije.

(6) Izvajalec storitev zavrne reklamacijo za pošiljke:

(7) Če izvajalec storitev izjemoma na izrecno željo naročnika storitev prevzame pošiljko, na kateri so že vidne zunanje poškodbe, slednji to navede na list ob Zaključku dneva, s čimer se naročnik storitev strinja, da izvajalec storitev za to pošiljko ne prevzema nikakršne odgovornosti in se vnaprej odpoveduje kakršnikoli reklamaciji.

6.2. Zavarovanje

Izvajalec storitev ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo za zavarovanje pošiljk in ima zavarovano prevozniško odgovornost po CMR konvenciji. Individualno za vsako pošiljko in po predhodnem pisnem dogovoru ali dogovoru preko e-pošte nudimo tudi dodatno cargo zavarovanje. Za več informacij se obrnite na 080 34 48 ali info@gold-ekspres.si.

7. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN ZAMUDO

7.1. Odgovornost za škodo

(1) Izvajalec storitev v nobenem primeru ni odgovoren za pravilnost vsebine pošiljke.

(2) Izvajalec storitev odgovarja za dejansko škodo, ki nastane med prenosom pošiljke v primeru izgube, poškodbe, kraje ali izropanja pošiljke, nepopolne ali napačno izvedene storitve, vendar le v primeru, ko do škode pride zaradi velike malomarnosti ali naklepa izvajalca storitev.

(3) Izvajalec storitev ne odgovarja za škodo, do katere pride zaradi:

(4) Izvajalec storitev v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali morebiten izgubljen dobiček.

7.2. Odgovornost za zamudo

Izvajalec storitev ne prevzema odgovornosti za neuspešno dostavo oziroma neopravljeno dostavo v dogovorjenem roku, če:

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NAROČNIKA IN PREJEMNIKA

(1) Izvajalec storitev spoštuje zaupnost osebnih podatkov ter zasebnost naročnikov storitve in prejemnikov, zato njihove podatke skrbno varuje, tudi pred vdorom tretjih oseb, kar naročnikom storitev in prejemnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje z izvajalcem. Izvajalec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oziroma v kolikor soglasje prekličete, izvajalec storitev ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

Izvajalec bo posredovane osebne podatke uporabljal izključno za opravljanje naročenih storitev, podatke za ta namen pa bo hranil do vašega preklica oziroma dokler bo potrebno, da se doseže namen zaradi katerega bodo podatki zbrani, po tem pa bo podatke izbrisal, uničil oziroma anonimiziral.

Izvajalec storitev zbira osebne podatke o naročniku storitev in prejemniku, ki jih naročnik storitev in prejemnik sama prostovoljno posredujeta izvajalcu storitev ali vneseta v Aplikacijo. To lahko vključuje informacije, ki jih naročnik storitev ali prejemnik zagotovi, kadar izpolnita obrazec, kupita storitve, pošljeta pošiljko ali prevzameta pošiljko, si dopisujeta z izvajalcem storitev ipd.. Izvajalec storitev zbira tudi druge podatke, ki jih naročnik storitev ali prejemnih vneseta na spletno stran ali v Aplikacijo izvajalca storitev.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:

Za uveljavljanje navedenih omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb vas prosimo, da nas kontaktirate na elektronski naslov info@gold-ekspres.si.  

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov in sprejetim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 22.5.2018.

(2) S sklenitvijo pogodbe, s podpisom transportne dokumentacije ali s sklenitvijo posla na kakršenkoli drug način naročnik soglaša, da izvajalec storitev uporablja njegove osebne podatke za namene opravljanja storitev izvajalca storitev, njegovih pooblaščencev in podizvajalcev, v skladu z ustreznim transportnim dokumentom in pogoji. V primeru, da naročnik izvajalcu storitev posreduje podatke v zvezi s prejemnikom ali tretjo osebo vezano na pošiljko, naročnik storitev jamči, da je ravnal v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za posredovanje takšnih podatkov izvajalcu storitev in za njihovo obdelavo v zvezi z izvajanjem storitev, ter da je upošteval vse veljavne predpise o varovanju osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem vseh informacij v zvezi z zbiranjem, prenosom in obdelavo takšnih podatkov ustreznim podatkovnim subjektom.

(3) S potrditvijo prejema pošiljke se prejemnik izrecno strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki jih sam zagotovi pri samem prevzemu pošiljke. O tem je pri prevzemu pošiljke prejemnik pošiljke opozorjen preko aplikacije, v kateri potrdi prejem.

(4) Izvajalec storitev, kot upravljavec osebnih podatkov, lahko osebne podatke naročnika storitev in prejemnika prenese v države zunaj EGP, če se naročnik storitev in prejemnik strinjata s tem, in sicer s podpisom transportnega dokumenta.

(5) Spletna stran izvajalca storitev uporablja piškotke za shranjevanje in dostop do informacij. Naročnik storitev in prejemnik več o uporabi piškotkov izvajalca storitev najdeta v politiki uporabe piškotkov izvajalca storitev na njegovi spletni strani www.gold-ekspres.si.

9. DODATNE STORITVE

9.1. Splošno o dodatnih storitvah

(1) Izvajalec storitev ponuja različne dodatne storitve, o katerih se z naročniki storitev dogovarja individualno za vsako pošiljko.

(2) Običajne dodatne storitve, ki jih ponuja izvajalec storitev:

10. NEODVISNOST DOLOČB

Če je katera od določbo v teh Splošnih pogojih ali kateri del neveljaven zaradi kakršnegakoli razloga, se za te namene šteje, da ni bil upoštevan, vendar ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev.

11. VELJAVNA ZAKONODAJA

Vsako pravno razmerje med naročnikom in izvajalcem storitev se obravnava po vsakokrat veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji.

12. REŠEVANJE SPOROV

Naročnik in izvajalec storitev bosta morebitne spore, ki bodo izhajali iz njunega razmerja povezanega z izvajanjem storitev izvajalca, reševala sporazumno, sicer je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca storitev.

Ljubljana, 4.2.2019

Andraž Štular, direktor

ENOTA LJUBLJANA

ENOTA CELJE

ENOTA NOVO MESTO

ENOTA MARIBOR